การเกษตรและอาหาร

นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

การสาธารณสุข

การพัฒนาเมืองและการคมนาคมขนส่ง

บริการของเรา

GIZ เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการศึกษาทั่วโลก GIZ ดำเนินงานอยู่ประเทศต่างๆ มากกว่า 120 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 24,000 คนทั่วโลก

ข้อมูลองค์กร

GIZ เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน GIZ ปฏิบัติงานในนามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ

จดหมายข่าว

เราได้ปรับรูปแบบจดหมายข่าวเพื่อความสะดวกในการอ่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แผนกบริการฝึกอบรม GIZ กรุงเทพฯ มีหลักสูตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงนโยบายในการพัฒนา SMEs อาเซียน
แนวทางบูรณาการเพื่อการจัดการคุณภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – การจัดเตรียมแนวทางระดับภูมิภาค
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการฟื้นตัวของอาเซียนผ่านการสร้างศักยภาพหลักในด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน
International Hydrogen Ramp-Up Programme “H2Uppp“
โครงการการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน: ฉลากสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ เส้นทางสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอาเซียน
โครงการยกระดับความสำคัญของข้าวยั่งยืนผ่านเวทีข้าวเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Rice Platform – SRP): ขยายการผลิตและการตลาดของข้าวยั่งยืนในระดับโลก
โครงการพัฒนาเครือข่ายการทำความเย็นสีเขียว (GCI) ระยะที่ 3 ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (RECOTVET III)
โครงการการทำงานร่วมกันเพื่อการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CAP SEA)
โครงการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ
โครงการการฟื้นฟูด้วยเกษตรอินทรีย์สำหรับมะพร้าวน้ำหอมอย่างยั่งยืน
โครงการการออกแบบการขนส่งภายในเมืองขนาดกลางอย่างยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน (SMMR)
ข่าวสาร