การเกษตรและอาหาร

นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

การสาธารณสุข

การพัฒนาเมืองและการคมนาคมขนส่ง

บริการของเรา

GIZ เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการศึกษาทั่วโลก GIZ ดำเนินงานอยู่ประเทศต่างๆ มากกว่า 120 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 24,000 คนทั่วโลก

ข้อมูลองค์กร

GIZ เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน GIZ ปฏิบัติงานในนามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ

จดหมายข่าว

เราได้ปรับรูปแบบจดหมายข่าวเพื่อความสะดวกในการอ่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แผนกบริการฝึกอบรม GIZ กรุงเทพฯ มีหลักสูตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

โครงการ
โครงการพัฒนาเครือข่ายการทำความเย็นสีเขียว (GCI) ระยะที่ 3 ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (RECOTVET III)
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับการตอบโต้ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน
โครงการการทำงานร่วมกันเพื่อการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CAP SEA)
โครงการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ
โครงการการฟื้นฟูด้วยเกษตรอินทรีย์สำหรับมะพร้าวน้ำหอมอย่างยั่งยืน
โครงการอำนวยความสะดวกด้านการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน
โครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเล
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
โครงการพลังงานสะอาด เข้าถึงได้ และมั่นคงสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CASE)
โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินงานของกองทุน Green Climate Fund ระยะที่สาม: การส่งเสริมขีดความสามารถของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ในฐานะกลไกทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าในอาเซียน
ข่าวสาร