การเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทน

การพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงาน

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม

คลิปวีดีโอ
บริการของเรา

GIZ เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการศึกษาทั่วโลก GIZ ดำเนินงานอยู่ประเทศต่างๆ มากกว่า 120 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 19,000 คนทั่วโลก

เพิ่มเติม

ข้อมูลองค์กร

GIZ เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน GIZ ปฏิบัติงานในนามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ

เพิ่มเติม

จดหมายข่าว

เราได้ปรับรูปแบบจดหมายข่าวเพื่อความสะดวกในการอ่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แผนกบริการฝึกอบรม GIZ กรุงเทพฯ มีหลักสูตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

เพิ่มเติม

โครงการ

โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน (ASEAN Sustainable Agrifood Systems)
โครงการสนับสนุนการเตรียมพร้อมในการดำเนินงานของกองทุน Green Climate Fund ระยะที่สอง - การขยายความพร้อมในการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
Regional Cooperation Programme to Improve the Quality and Labour Market Orientation of Technical and Vocational Education and Training (RECOTVET)
แผนงานไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงการการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย
โครงการพัฒนาระบบนิเวศด้านพลังงานที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Nexus SEA)
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - เยอรมัน
โครงการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง
โครงการสารสนเทศการสำรวจระยะไกลและการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (RIICE)
แผนงานริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติของโลก

ข่าวสาร