การเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การคมนาคมขนส่ง

การบริหารจัดการขยะและทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม

ธรรมาภิบาลและการฝึกอบรมด้านการอาชีวศึกษา

คลิปวีดีโอ
บริการของเรา

GIZ เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการศึกษาทั่วโลก GIZ ดำเนินงานอยู่ประเทศต่างๆ มากกว่า 120 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 20,000 คนทั่วโลก

เพิ่มเติม

ข้อมูลองค์กร

GIZ เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน GIZ ปฏิบัติงานในนามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ

เพิ่มเติม

จดหมายข่าว

เราได้ปรับรูปแบบจดหมายข่าวเพื่อความสะดวกในการอ่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แผนกบริการฝึกอบรม GIZ กรุงเทพฯ มีหลักสูตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

เพิ่มเติม

โครงการ

โครงการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ
Regenerative Coconuts Agriculture Project (ReCAP)
โครงการอำนวยความสะดวกด้านการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน
โครงการการออกแบบการขนส่งภายในเมืองขนาดกลางอย่างยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน(SMMR)
โครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเล
โครงการเบรีย II พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ผ่านการเชื่อมโยงตลาดนำการผลิตเพื่อเกษตรกรายย่อย
Moverity – Digital Data for Fuel Economy
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
โครงการพลังงานสะอาด เข้าถึงได้ และมั่นคงสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CASE)
โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินงานของกองทุน Green Climate Fund ระยะที่สาม: การส่งเสริมขีดความสามารถของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ในฐานะกลไกทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าในอาเซียน
โครงการกลไกการทางการเงินเพื่อรับมือความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ โดยความร่วมมือกับอาเซียน

ข่าวสาร