การเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การคมนาคมขนส่ง

การบริหารจัดการขยะและทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม

ธรรมาภิบาลและการฝึกอบรมด้านการอาชีวศึกษา

คลิปวีดีโอ
บริการของเรา

GIZ เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการศึกษาทั่วโลก GIZ ดำเนินงานอยู่ประเทศต่างๆ มากกว่า 120 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 20,000 คนทั่วโลก

เพิ่มเติม

ข้อมูลองค์กร

GIZ เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน GIZ ปฏิบัติงานในนามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ

เพิ่มเติม

จดหมายข่าว

เราได้ปรับรูปแบบจดหมายข่าวเพื่อความสะดวกในการอ่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แผนกบริการฝึกอบรม GIZ กรุงเทพฯ มีหลักสูตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

เพิ่มเติม

โครงการ

โครงการกลไกการทางการเงินเพื่อรับมือความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ โดยความร่วมมือกับอาเซียน
โครงการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าในอาเซียน
โครงการพัฒนาโครงสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคอาเซียน
โครงการด้านการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงการด้านนโยบาย ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย – เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงการความร่วมมือ ไทย - เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคเกษตรกรรม
โครงการด้านพลังงาน ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงการด้านน้ำ ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย
โครงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ผ่านการเชื่อมโยงตลาดนำการผลิตเพื่อเกษตรกรรายย่อย
GROOTS

ข่าวสาร