การเกษตรและอาหาร

นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

การสาธารณสุข

การพัฒนาเมืองและการคมนาคมขนส่ง

บริการของเรา

GIZ เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการศึกษาทั่วโลก GIZ ดำเนินงานอยู่ประเทศต่างๆ มากกว่า 120 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 24,000 คนทั่วโลก

ข้อมูลองค์กร

GIZ เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน GIZ ปฏิบัติงานในนามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ

จดหมายข่าว

เราได้ปรับรูปแบบจดหมายข่าวเพื่อความสะดวกในการอ่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แผนกบริการฝึกอบรม GIZ กรุงเทพฯ มีหลักสูตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

โครงการ
โครงการการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน (Agri-Climate Risk Financing)
โครงการระบบการผลิตข้าวยั่งยืนแบบองค์รวม (ISRL)
โครงการการลดการใช้ การออกแบบที่ยั่งยืน และการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อป้องกันขยะในทะเล (MA-RE-DESIGN)
โครงการการยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในภูมิภาคอาเซียน (AMUSE)
โครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง
โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมในภูมิภาคถ่านหิน: แพลตฟอร์มระหว่างภูมิภาค (JET-CR Platform)
โครงการพัฒนาเมืองแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ และการเป็นเมืองที่ฟื้นตัวได้ (Urban-Act)
โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGC EMC)
โครงการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของผู้ผลิตกาแฟรายย่อย ด้วยระบบการผลิตแบบเกษตรกรรมฟื้นฟู (Coffee++)
โครงการสร้างศักยภาพชุมชนพัฒนาคุณภาพน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน (E-WMSA)
โครงการพัฒนาโครงสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN SME II)
ข่าวสาร