โครงการ

Regenerative Coconuts Agriculture Project (ReCAP)
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading
โครงการอำนวยความสะดวกด้านการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading
Moverity – Digital Data for Fuel Economy
||
FINANCED BY ASEAN Member States have started to introduce domestic policies to promote improvements in...
continue reading
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading