การพัฒนาเมืองและการคมนาคมขนส่ง

Integrated Approaches for Air Quality Management & Climate Change in Southeast Asia – Preparation of a regional approach
โครงการการออกแบบการขนส่งภายในเมืองขนาดกลางอย่างยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน (SMMR)
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading
Moverity – Digital Data for Fuel Economy
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading
Strengthening Regional Structures for Small and Medium Enterprise Promotion in ASEAN
Energy Efficiency and Climate Change Mitigation in Land Transport Sector in ASEAN Region (TCC)
Energy Efficiency and Climate Change Mitigation in Land Transport Sector in ASEAN Region (TCC)
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading
โครงการสนับสนุนการพัฒนามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีความท้าทายของภาคการขนส่ง (TRANSfer III)
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading
Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries
Regional Cooperation Programme to Improve the Quality and Labour Market Orientation of Technical and Vocational Education and Training (RECOTVET)
Regional Cooperation Programme to Improve the Quality and Labour Market Orientation of Technical and Vocational Education and Training (RECOTVET)
[vc_row class="no-padding-top"][vc_column width="1/4"][vc_column_text class="display-inline-block width-100 margin-45px-bottom xs-margin-25px-bottom"][search_form placeholder="Search project ..."][/vc_column_text][vc_column_text][news_project][/vc_co...
continue reading
Energy Efficiency and Climate Change Mitigation in the Land Transport Sector in the ASEAN Region
Sustainable Consumption and Production for Low Carbon Economy: Low-Emission Public Procurement and Eco-Labelling (SCP4LCE)