soup chingnawan

(From left) Ms. Sasithon Jetsadathitikul, Director of Strategy and Planning Division- EPPO, Mr. Wattanapong Kurovat, Director General-EPPO, Mr. Hans-Ulrich Südbeck, Chief of Mission and Head of the Economic Department of the German Embassy, Mr. Reinhold Elges- GIZ Country Director Thailand and Malaysia, and Mr. Simon Rolland -GIZ Thailand Energy Programme Director
เยอรมนี ชู “ไทย ไรซ์ นามา” ต้นแบบโครงการทำนาลดโลกร้อน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรายได้เกษตรกร
|
นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยนางสาวลิโอบา ดอนเนอร์ เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายของประเทศไทย ฝ่ายแผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) ด้านความร่วมมือทวิภาคี กระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMWK)...
continue reading