ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรในระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ
Byung-wook Lee, the Executive Director of HRDK GIFTS, and Miriam Heidtmann, the Programme Director of RECOTVET (centre), warmly welcomed ASEAN trainers attending the on-site Regional Master Trainer Training, which took place from 19th to 30th June 2023, in Incheon, Republic of Korea.

คุณบยอง อุค อี ผู้บริหารสถาบัน GIFTS โดยสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (HRDK) และคุณมิเรียม ไฮท์มัน ผู้อำนวยการโครงการ RECOTVET ต้อนรับวิทยากรจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

  • โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (RECOTVET) และสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (HRDK) จัดการฝึกอบรมระดับภูมิภาคสำหรับวิทยากรในรูปแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออนไซต์เป็นครั้งแรก
  • วิทยากรจากประเทศอาเซียนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล และพร้อมรับบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการฝึกอบรมในสถานประกอบการในประเทศของตนและขยายผลในระดับภูมิภาคต่อไป

เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล วิทยากร 27 คนจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับภูมิภาค “Regional Master Trainer Training for In-Company Training” ซึ่งปีนี้จัดในรูปแบบแบบผสมผสานเป็นครั้งแรก โดยการอบรมแบบออนไลน์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามด้วยการอบรมแบบออนไซต์ระหว่างวันที่ 19 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ สถาบัน Global Institute for Transferring Skills (GIFTS) โดยสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (HRDK) เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี การฝึกอบรมนี้เกิดจากโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (RECOTVET) ของรัฐบาลเยอรมัน ดำเนินการโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (HRDK)

วัตถุประสงค์หลักของการฝึกอบรมครั้งนี้คือการแนะนำแนวทางและวิธีการแบบใหม่ของการฝึกอบรมที่เหมาะสมในยุคดิจิทัล เพื่อผลักดันการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมให้พัฒนาไปอีกขั้น” คุณบยอง อุค อี ผู้บริหารสถาบัน GIFTS โดย HRDK กล่าว

การฝึกอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน และตอบโจทย์ความต้องการในภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในปัจจุบันและอนาคตให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเนื้อหาประกอบด้วยการยกระดับทักษะ (upskilling) สำหรับวิทยากรที่เคยผ่านการฝึกอบรมให้มีทักษะจำเป็นเพิ่มเติมในด้านดิจิทัล และการฝึกอบรมฉบับเต็มสำหรับวิทยากรกลุ่มใหม่ ซึ่งได้รับการปรับปรุง (streamline) จากรูปแบบออนไซต์เดิมสู่รูปแบบผสมผสานในปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาทักษะของวิทยากรเพื่อให้สามารถออกแบบ ดำเนินการ และประเมินการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล

คุณทราบหรือไม่? การฝึกอบรมในสถานประกอบการ (In-Company Training) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดช่องว่างทักษะ (skill gaps) ที่สอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรมของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ครูฝึกในสถานประกอบการหรือ ‘In-Company Trainers’  มีหน้าที่สอน อบรม และให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ผู้ฝึกงาน และพนักงาน โดยที่ วิทยากรหรือ ‘Master Trainers’ มีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมครูฝึกฯ เหล่านี้ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับจัดการฝึกอบรมในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม ในอดีตโครงการของ GIZ ได้พัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนขึ้นและจัดการฝึกอบรมสำหรับวิทยากรเพื่อให้สามารถออกแบบ ดำเนินการ และประเมินการฝึกอบรมครูฝึกฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

นอกจากผู้เข้าร่วมได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended-learning) การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (learner-centred approach) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีความสำคัญในยุคดิจิทัลแล้ว ยังได้มีโอกาสศึกษาดูงานที่สถาบันโปลีเทคนิคและสถานประกอบการเพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู้จากการทำงาน (Work-based Learning) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Education System) และความก้าวหน้าของการปฏิวัติอุตสาหกรรม (4IR) รวมถึงเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตในสาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วย

หลังจบการฝึกอบรม วิทยากรได้พัฒนาทักษะความรู้และมีความพร้อมมากขึ้นในการรับบทบาทสำคัญเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมในสถานประกอบการในประเทศของตนและขยายผลในระดับภูมิภาค ดังที่ คุณมิเรียม ไฮท์มัน ผู้อำนวยการโครงการ RECOTVET กล่าวว่า “เราได้เห็นกระบวนการที่สร้างแรงบันดาลใจ ทั้งด้านการเรียนรู้ การเติบโต และความร่วมมือของเหล่าวิทยากรที่มาจากวัฒนธรรมและบริบทที่แตกต่างกันในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงความมุ่งมั่นที่น่าชื่นชมในการสร้างเครือข่ายสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรมในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน”

เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในภูมิภาค โครงการ RECOTVET จะทำการเผยแพร่แนวทางการจัดการฝึกอบรมสำหรับวิทยากร“Regional Guidelines for Master Trainers” สำหรับหน่วยงานหรือบุคลากรที่สนใจ ซึ่งรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีและครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของวิทยากร ตัวอย่างแผนและเกณฑ์การประเมินการฝึกอบรม รวมถึงเอกสารที่มีประโยชน์อื่น ๆ ภายในปีนี้

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมในระดับภูมิภาคสำหรับวิทยากร บนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ SEA-VET Learning เป็นภาษาอังกฤษได้ที่ลิงก์นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

ปุษราภา ทองจำรูญ
เจ้าหน้าที่โครงการ RECOTVET
อีเมล:phoossarapha.thongjumrool(at)giz.de