สวัสดีค่ะ
 

ในจดหมายข่าวไตรมาสที่สามของปีนี้ มีข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องขยะพลาสติก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร การอาชีวศึกษา และอื่นๆ

นอกจากนี้ แผนกบริการฝึกอบรม AIZ ของเรายังมีหลักสูตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://training.thai-german-cooperation.info/index.php/training

หากท่านต้องการทราบข้อมูลที่อัพเดทอย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.thai-german-cooperation.info/th และเฟชบุ๊ก www.facebook.com/gizthailand

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดทำจดหมายข่าว

ข่าวเด่น

สผ. ผนึกกำลัง GIZ ปลุกกระแสลดโลกร้อนภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลกร้อน”

โครงการด้านนโยบาย ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย – เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

การเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

โครงการชาวนารักษ์โลก “ไทย ไรซ์ นามา” ลงพื้นที่ แนะนำชาวนาสุพรรณฯ ปลูกข้าวลดโลกร้อน เพิ่มรายได้

 • การปรับหน้าดินด้วยเลเซอร์ การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการจัดการฟางและตอซัง คือ 4 เทคนิคที่ทางโครงการไทย ไรซ์ นามา สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทดลองใช้เพื่อลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้
 • โครงการไทย ไรซ์ นามา ยังครอบคลุมพื้นที่ในอีก 5 จังหวัดภาคกลาง เช่น ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ซึ่งล้วนแต่อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน
อ่านเพิ่มเติม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ติวเข้มนักวิจัยไทยวัดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว

 • นักวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวท้องถิ่นและศูนย์เมล็ดพันธุ์ในจังหวัดชัยนาท อ่างทอง ปทุมธานี สิงห์บุรี อยุธยา และสุพรรณบุรีได้รับการฝึกอบรมเพื่อวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในนาข้าว
 • ข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ จะถูกใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อนำไปศึกษา วัดความมีประสิทธิภาพของเทคนิคทางการเกษตรและวางแผนกิจกรรมในอนาคต
 • เครื่องแก็สโครมาโทกราฟ เป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้วิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจะเป็นหัวข้อในการฝึกอบรมให้กับนักวิจัยครั้งต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
โครงการภาคเกษตรกรรมภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อนาคตของข้าวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะเป็นอย่างไรในวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

 • ผู้เชี่ยวชาญเสนอทิศทาง เป้าหมาย และทางเลือกการปรับตัวให้กับเกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ทางเลือกที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอได้แก่ การลดพื้นที่ หรือลดรอบการปลูกข้าว การปรับเปลี่ยนไปปลูกพันธุ์ข้าวที่ให้ผลตอบแทนสูง การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนไปปลูกพืชชนิดอื่นหรือการปลูกพืชผสมผสาน
 • ข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่จะถูกรวบรวมไปใช้ในการกำหนดแผนระยะยาว เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม
โครงการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง

พลังงาน

เปิดหลักสูตรอบรมการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติครั้งแรก ติวเข้มช่างแอร์-ตู้เย็น ใช้ปลอดภัย ลดโลกร้อน

 • การฝึกอบรมเรื่องการใช้สารทำความเย็นจากธรรมชาตินี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อน
 • หลักสูตรการฝึกอบรมถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ GIZ
 • ตั้งเป้าการฝึกอบรม 13 หลักสูตรให้กับผู้ฝึกสอน 200 คนในประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563
อ่านเพิ่มเติม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

การบริหารจัดการขยะและทรัพยากรธรรมชาติ

ไทยและเยอรมนี ร่วมทบทวนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ทางรอดกู้วิกฤติสิ่งแวดล้อม

 • GIZ ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) จัดเวทีนานาชาติเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียนต้องเกิด ผ่านกระบวนการ 3R เริ่มที่ Reduce – ลดการใช้!”
 • เวทีนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากเอเชีย ละตินอเมริกา แอฟริกาและสหภาพยุโรปได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือเชิงนโยบายที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
โครงการสนับสนุนการพัฒนาด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในเอเชีย (ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และภูฎาณ)
กลุ่มธุรกิจ รัฐบาล และประชาสังคม ร่วมค้นหารูปแบบธุรกิจเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในไทย

 • ผู้เข้าแข่งขันร่วมกันคิดค้นรูปแบบธุรกิจ โดยนำหลักการคิดเชิงออกแบบมาใช้ในการทำงานและมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจคอยให้คำแนะนำ
 • ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 8 ทีม ได้ร่วมกันคิดรูปแบบธุรกิจการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวใน 6 หัวข้อ ได้แก่ การท่องเที่ยว การผลิตสินค้าบริโภค การรีไซเคิล บรรจุภัณฑ์อาหารแปรรูป บริการส่งอาหาร และบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
 • ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 จะมีการทดสอบความสามารถในการนำไปใช้จริง และทีมที่มีแนวคิดทางธุรกิจซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุด จะได้รับคำแนะนำด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างมืออาชีพต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาการและการวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน สำหรับสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่

ธรรมาภิบาลและการฝึกอบรมด้านการอาชีวศึกษา

เสริมศักยภาพ 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์ตะวันออกด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่รองรับอุตสาหกรรม 4.0

 • การอบรมครูต้นแบบระดับภูมิภาคครั้งที่ 1 ช่วยให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้ คิดและปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นเพียงผู้ให้แนวทาง
 • เมื่อการอบรมฯ สิ้นสุดลง ครูต้นแบบจะสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับระบบการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาในประเทศของตนต่อไป
 • การฝึกอบรมจะจัดขึ้นอีก 3 ด้าน ได้แก่ การออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรม 4.0 การประกันคุณภาพในสถาบันอาชีวศึกษา และความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดแรงงาน (RECOTVET)
อบรมเข้มข้น “การวัดประสิทธิภาพการทำความสะอาดมือ” เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

 • การทำความสะอาดมืออย่างถูกวิธีเพียง 15 วินาที ช่วยลดเชื้อโรคได้ถึงร้อยละ 90
 • การอบรมจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่แพทย์และพยาบาล ในเรื่องการทำความสะอาดมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
 • แต่ละโรงพยาบาลควรกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการด้านการทำความสะอาดมือ กำหนดมาตรการที่เคร่งครัด และจัดสรรงบประมาณด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการทำความสะอาดมือ
อ่านเพิ่มเติม
โครงการการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย

อื่นๆ

วิกฤติของพลาสติก ถึงเวลาลด-เลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง!

 • พลาสติกใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 450-1,000 ปี ในขณะที่ระยะเวลาที่เราใช้ถุงพลาสติกโดยเฉลี่ยเพียง 12 นาทีเท่านั้น
 • มีการคาดการณ์ว่าในปีนี้ พลาสติกจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์ 850 ล้านตันสู่ชั้นบรรยากาศ
 • นอกเหนือจากการประกาศแผน 5 จุดเพื่อลดขยะพลาสติก รัฐบาลของประเทศเยอรมนียังให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศในการจำกัดขยะพลาสติกในมหาสมุทร ซึ่งรวมถึงผ่านโครงการต่างๆ ในประเทศไทยอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม
คอร์สอบรม

4-8 พฤศจิกายน 2562

Effective Communication and PR for Development Cooperation: How to utilize media and increase project visibility and outreach: English

5-7 พฤศจิกายน 2562

Driving Sustainable Rice Cultivation: Understanding the SRP Standard and Performance Indicators

20-22 พฤศจิกายน 2562

Impact Story Writing

เกมส์