การใช้ระบบข้อมูลสินค้า (E-catalogues) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ