ชุดการเสวนาในหัวข้อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (SCP DS) การสัมมนาออนไลน์เพื่อแนะนำเอกสารเผยแพร่ดังกล่าวและหัวข้ออื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน