งดภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง วิถีใหม่ที่ทำได้!