โบรชัวร์ข้อเสนอเชิงนโยบาย การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในจังหวัดภูเก็ต