Thai Rice - โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ ภาคผนวก 8ก รายงานการประเมินด้านเพศภาวะ (Gender Assessment)