การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม