สวัสดีค่ะ
 

เรากำลังจะเข้าถึงไตรมาสที่สองของปีแล้ว เรามีข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจจากด้านต่างๆ เช่นเคย ทั้งด้านการเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม และอื่นๆ

นอกจากนี้ แผนกบริการฝึกอบรม AIZ ของเรายังมีหลักสูตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://training.thai-german-cooperation.info/index.php/training

หากท่านต้องการทราบข้อมูลที่อัพเดทอย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.thai-german-cooperation.info และเฟชบุค www.facebook.com/gizthailand

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดทำจดหมายข่าว

ข่าวเด่น

โครงการไทย ไรซ์ นามา สนับสนุนเกษตรกรไทย 100,000 ราย ปลูกข้าวลดโลกร้อน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

เจ้าหน้าที่ชายแดนคุมเข้มนำเข้า-ส่งออกผักผลไม้ในอาเซียน ต้องสะอาด ปลอดแมลง

 • ไทย กัมพูชา และเวียดนามเข้าอบรมการตรวจสอบแมลงศัตรูพืชและโรคพืชที่มีความเสี่ยงในสินค้าเกษตรนำเข้าและส่งออก
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนและการใช้กฎระเบียบเดียวกันด้านสุขอนามัยพืชจะทำให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรมีความรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
โครงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียน

นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อข้าวในจานเราอย่างไร

 • ผู้เชี่ยวชาญร่วมหาแนวทางปรับตัวต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 4 เขตเกษตรนิเวศในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 • ที่ประชุมได้เสนอการเก็บพื้นที่ที่เหมาะสมไว้สำหรับการปลูกข้าว การใช้วิธีการปลูกแบบผสมผสาน และการลดพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม
 • ผลจากการประชุมจะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
โครงการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง
บุคลากรท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • บุคลากรท้องถิ่น คือ หัวใจหลักในการนำนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
 • การเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้บุคลากรท้องถิ่นสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศไปสู่การดำเนินงานในพื้นที่ทั่วประเทศ
 • ภายในปี พ.ศ. 2564 โครงการฯ คาดว่า 77 จังหวัดของไทย จะมีกระบวนการวางแผนพัฒนาจังหวัดที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไทยร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเงิน เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับเยอรมนี

 • คณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของไทยเข้าร่วมการประชุมและศึกษาดูงานด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับเยอรมนี
 • การศึกษาดูงานมุ่งเน้นเรื่องนโยบาย การดำเนินงานร่วมกับกองทุนภูมิอากาศสีเขียว บทบาทของภาคการเงินเอกชน แนวทางการปฏิบัติที่ดี และรูปแบบธุรกิจด้านการเงิน
 • รัฐบาลไทยให้คำมั่นว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ภายในปีพ.ศ. 2573 เทียบกับปีพ.ศ. 2548 และร้อยละ 25 หากได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว ระยะที่ 2 - การขยายความพร้อมในการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

ธรรมาภิบาลและการฝึกอบรมด้านการอาชีวศึกษา

เปิดหลักสูตรพยาบาล เร่งฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือดอย่างปลอดภัย

 • การแทงเข็มไม่ถูกวิธี ก่อให้เกิดบาดแผลและการติดเชื้อกับพยาบาลและผู้ป่วย
 • โครงการการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย จัดอบรม “การพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดด้วยความปลอดภัย”
 • ผู้เข้าร่วมได้คิดแผนงานพัฒนาคุณภาพของการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือด ซึ่งแผนงานจะถูกนำไปร่างเป็นการดำเนินงานจริง ภายในเดือนกรกฏาคมนี้
อ่านเพิ่มเติม
โครงการการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย
กลุ่มเครือข่ายภูมิภาคสำหรับการอบรมผู้บริหารและครูอาชีวศึกษาในอาเซียน ยกระดับทักษะครูอาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

 • ครูอาชีวศึกษาต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อวางแผนและดำเนินหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาจากอาเซียน ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาระดับภูมิภาค SEAMEO และผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนี ร่วมยกระดับทักษะครูอาชีวศึกษาในอาเซียนและเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
 • โครงการฯ จะจัดการฝึกอบรมครูต้นแบบระดับภูมิภาคและสนับสนุนด้านการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมภายในปีนี้
อ่านเพิ่มเติม
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดแรงงาน (RECOTVET)
อาเซียนหารือนโยบายด้านอาชีวศึกษาและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม มุ่งยกระดับอาชีวศึกษาในภูมิภาค

 • ตัวแทนจาก 10 ประเทศอาเซียน เข้าร่วมการประชุมเรื่องนโยบายด้านอาชีวศึกษาและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9
 • การประชุมจัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะทำงานตัวแทนภาคเอกชนและอุตสาหกรรมในการปรับปรุงคุณภาพ ภาพลักษณ์และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมและการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา
 • ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมจะถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาแผนแม่บทการศึกษา 5 ปีของสำนักเลขาธิการอาเซียน
อ่านเพิ่มเติม
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดแรงงาน (RECOTVET)

การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม

เทศบาลคานามัน ประเทศฟิลิปปินส์ วางแผนสร้างที่พักฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างต้นทุนต่ำ

 • เจ้าหน้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่นของเทศบาลคานามัน ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมใช้เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างบ้านต้นทุนต่ำของ BISCAST ในการสร้างที่พักฉุกเฉิน
 • เทคโนโลยี BISCAST (บล็อกคอนกรีตแบบกลวง) สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ เนื่องจากมีการใช้มาตรฐานการสร้างอาคารสีเขียว
 • ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย BISCAST กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ManFabLab จะช่วยแปลงแนวคิดสู่การออกแบบจริง
อ่านเพิ่มเติม
โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย
มหาวิทยาลัยไทยและฟิลิปปินส์ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมือง

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวิทยาลัย BISCAST นำเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้แนวทางการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมือง
 • มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถาปัตยกรรมไมโครและการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนในชุมชนที่อยู่อาศัยต้นทุนต่ำ
 • ความร่วมมือนี้ มีส่วนช่วยให้เกิดการศึกษาที่เท่าเทียม ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
อ่านเพิ่มเติม
โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย
ปกป้องทรัพยากร น้ำ พลังงาน ที่ดินที่มีอย่างจำกัด เพื่อคนรุ่นต่อไป

 • การบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมือง มุ่งเน้นการบูรณาการการวางแผนและการจัดการน้ำ พลังงาน อาหาร และที่ดินเข้าด้วยกัน เพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • ถึงแม้โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซียจะจบลง แต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแนวทางการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองต่างๆ
 • คนรุ่นใหม่จะเป็นผู้นำในการปกป้องรักษาทรัพยากร น้ำ พลังงาน ที่ดินในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม
โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย

การบริหารจัดการขยะและทรัพยากรธรรมชาติ

ประเทศไทยเดินหน้าลดบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

 • ประเทศไทยจัดทำแผนลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและลดพลาสติกที่ไม่จำเป็นอื่นๆ
 • ประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดขยะบรรจุภัณฑ์ให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปีพ.ศ. 2568 และร้อยละ 55 ภายในปีพ.ศ. 2573
 • โครงการ Lab of Tomorrow จะเข้ามาสร้างและพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อการลด การนำกลับมาใช้ใหม่ และการทดแทนพลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียวในประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาการและการวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน สำหรับสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่
ภาคส่วนน้ำร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของไทย

 • การจัดการน้ำอย่างบูรณาการเป็นประเด็นสำคัญในการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามเป้าการมีส่วนร่วมที่ประเทศไทยกำหนด
 • การสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เป็นความพยายามอันดับต้นๆ ที่จะนำไปสู่ความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำ การลดปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงอื่นๆ
 • ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง เป็นพื้นที่นำร่องที่จะพัฒนาแผนแม่บทลุ่มแม่น้ำ
อ่านเพิ่มเติม
แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคส่วนน้ำ
ไทย ออสเตรเลีย และเยอรมนีร่วมปรับปรุงการจัดการข้อมูลน้ำ และติดตามประเมินผลในภาคน้ำของไทย

 • การจัดการข้อมูลให้ได้ตามมาตรฐาน การธรรมาภิบาลข้อมูล และการติดตามและประเมินผล เป็นกุญแจสำคัญในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • มาตรการการบูรณาการ ติดตามและประเมินผล จะช่วยให้การดำเนินงานสอดคล้องกับข้อกำหนดรายงานภายใต้ข้อตกลงปารีสและกรอบการดำเนินงานเซนได ที่ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
 • ความร่วมมือด้านการติดตามและประเมินผลระหว่างหน่วยงานด้านน้ำ จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
อ่านเพิ่มเติม
แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคส่วนน้ำ
คอร์สอบรม

24-26 กรกฎาคม 2562

Multi-Stakeholder Dialogues: Skills for Successful Cooperation

5-9 สิงหาคม 2562

Results-based Management Workshop: How to design and implement project effectively

26-30 สิงหาคม 2562

Effective Communication and PR for Development Cooperation: How to utilize media and increase project visibility and outreach: English

เกมส์