สวัสดีค่ะ
 

สำหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ เรานำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายในหัวข้อต่างๆ เช่น Nexus พลังงานใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม และธรรมาภิบาล

นอกจากนี้ แผนกบริการฝึกอบรม GIZ กรุงเทพฯ มีหลักสูตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจ สามารถสมัครออนไลน์
ได้ที่นี่  http://training.thai-german-cooperation.info/index.php/training 

หากท่านต้องการทราบข้อมูลที่อัพเดทอย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.thai-german-cooperation.info และเฟชบุค www.facebook.com/gizthailand

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดทำจดหมายข่าว

ข่าวเด่น

นวัตกรจากงาน Smart Energy Hackathon คิดค้นทางออกด้านพลังงานกว่า 16 ผลงาน

79 แฮกเกอร์ 16 ทีม 33 ผู้ให้คำแนะนำ เพื่อ 1 ภารกิจ


โครงการ Nexus พลังงานใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านเพิ่มเติม

การเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

ความร่วมมืออาเซียน - เยอรมันด้านการเกษตรเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 125,000 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 3,800 ล้านบาท


 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 4 ประการ ได้แก่ 1) การนำนโยบายด้านระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนไปปฎิบัติ 2) การกำหนดบทบาทและความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และผู้ผลิต 3) การดึงเกษตรกรรายย่อยให้มีบทบาทในห่วงโซ่มูลค่า และ 4) การพัฒนาผู้นำและสร้างศักยภาพ 
 • อาเซียนกำลังเผชิญกับความต้องการอาหารที่ปลอดภัย ราคาเหมาะสม ถูกสุขอนามัย ภายใต้สภาวะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัด
 • โครงการนำเสนอความสำเร็จด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารในนิทรรศการระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 จังหวัดเชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน
เกษตรกรรมยั่งยืน ทางรอดของประชาชน..ที่ไม่ควรเป็นแค่ทางเลือก


 • ความต้องการในข้อปฏิบัติด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
 • ความสนใจและการลงทุนด้านการจดทะเบียนสินค้าและกฎระเบียบข้อบังคับของปุ๋ยชีวภาพกลับมีน้อย  
 • กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยของอาหารที่ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน
เรียนรู้ให้เข้าใจกับห่วงโซ่อุปทานอาหารและผักในโครงการหลวงและงาน ThaiFEX

 • คณะผู้แทนจากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว เรียนรู้การจัดการฟาร์ม การจัดเก็บ การขนส่งและการตลาดของผลิตภัณฑ์อินทรีย์
อ่านเพิ่มเติม
โครงการมาตรฐานอาหารเพื่อการค้าในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ไทยช่วยเมียนมาร์ สร้างความเข้มแข็งให้โครงการด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

 • เมียนมาร์วางแผนสร้างบริการด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
 • คณะผู้แทนเมียนมาร์ศึกษาดูงานเกี่ยวกับบริการส่งเสริมการเกษตร บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบและตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
โครงการมาตรฐานอาหารเพื่อการค้าในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระตุ้นให้เกษตรกรไทยผลิตข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนานาชาติ

 • นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบปะเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี
 • เกษตรกรสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทโอแลมรับซื้อทั้งหมด
 • โครงการจัดอบรมเรื่องมาตรฐานการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรจำนวน 1,336 รายในศูนย์ข้าวชุมชน 19 แห่ง   
อ่านเพิ่มเติม
โครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย (เบรีย)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร 2 ชุด ดูแลการเตรียมโครงการข้าวไทย NAMA

 • โครงการข้าวไทย NAMA มุ่งมั่นเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวไทยไปสู่ภาคการผลิตข้าวที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยขอรับเงินสนับสนุนระหว่างประเทศจำนวน 15 ล้านยูโร
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเตรียมโครงการ
 • โครงการข้าวไทย NAMA ถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาข้าวที่ยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อ่านเพิ่มเติม
โครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย (เบรีย)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อินโดนีเซียเปิดตัวการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวทั่วประเทศ 

 • กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมสินค้า 3 รายการ ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร หลอดไฟ และโรงแรมสีเขียว
 • การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลที่เกี่ยวกับนโยบายสินค้าและบริการ ได้รับการสนับสนุนเพื่อเอื้อให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศอินโดนีเซีย
อ่านเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาการและการวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน สำหรับสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่
แนวทางที่เป็นไปได้ในการติดตามและประเมินผลสำหรับแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับชาติ

 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียนรู้วิธีการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ผู้เข้าร่วมประชุมสาธิตแนวทางและตัวเลือกที่เป็นไปได้ในการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปรับตัวในบริบทของไทย
 • ตัวชี้วัดที่ใช้ในร่างแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับชาติในภาคการเกษตรและสาธารณสุข ได้รับการทบทวนให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ดีของตัวบ่งชี้ที่เรียกว่า “SMART” (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุผลได้ ตรงประเด็น และใช้ได้ในกรอบเวลาที่กำหนด) 
อ่านเพิ่มเติม
โครงการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง
ไทยกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการจัดการน้ำเสียชุมชน

 • ประเทศไทยจัดทำแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (NDC) พ.ศ. 2564 – 2573 ระบุเป้าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว้ที่ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573
 • องค์การจัดการน้ำเสียจะพัฒนาแผนบรรเทาสภาวะโลกร้อนในภาคการจัดการน้ำเสียชุมชน (พ.ศ. 2560 - 2579)  
อ่านเพิ่มเติม
โครงการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบน้ำและน้ำเสีย

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทน

การจัดหาไฟฟ้าให้ชุมชนบนเกาะที่อยู่นอกระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย

 • ระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานสามารถจัดการกับความท้าทายในการจัดหาไฟฟ้าที่มั่นคง
 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ-สังคมและทางเทคนิคสำหรับพื้นที่นำร่องสองแห่ง ได้แก่ เกาะหมากน้อย จังหวัดพังงา และเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
 • เกาะทั้งสองแห่งมีรูปแบบทางธุรกิจและการดำเนินงานที่แตกต่างกัน สามารถเป็นต้นแบบสำหรับชุมชนเกาะอื่นๆ ได้
อ่านเพิ่มเติม
โครงการระบบเครือข่ายพลังงานทดแทนสำหรับเกาะไทย

การพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงาน

การยกระดับคุณภาพแรงงานของอาเซียนผ่านการสอนงานในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ

 • ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
 • ประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องปรับมาตรฐานสำหรับการฝึกอบรมในสถานประกอบการ เพื่อสนองต่อความต้องการของประเทศ การจัดตั้งระบบการประกันคุณภาพแห่งชาติ และการดำเนินการฝึกอบรม
 • การฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 จัดร่วมกับสถาบันบริการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศเกาหลี
อ่านเพิ่มเติม
โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพของอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดแรงงาน
บทบาทที่เปลี่ยนไป: จากฝึกสอนสู่ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมด้านตรวจสอบการเงิน

 • ครูฝึกจากองค์กรตรวจสอบแห่งรัฐแห่งสปป.ลาวได้เริ่มบทบาทใหม่ในฐานะผู้ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรด้านการตรวจสอบการเงินเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
 • โครงสร้างหลักสูตรและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประกอบการฝึกอบรมใน 2 หัวข้อได้เสร็จสมบูรณ์ และพร้อมที่จะนำไปอบรมให้กับนักตรวจสอบชั้นต้น 30 ท่าน
อ่านเพิ่มเติม
โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - เยอรมัน

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดการน้ำไทยเดินทางสู่เส้นทางสีเขียว

 • ประเทศไทยและประเทศเยอรมนีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานตามมาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA)
 • ตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยไปเยี่ยมชมการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำน้ำ Isar ที่ตั้งอยู่ในนครมิวนิค โครงการฟื้นฟูลำน้ำ Danube และโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติรักษาภูมิทัศน์และการพัฒนาพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงแม่น้ำ Rhine
 • กรมทรัพยากรน้ำภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินแผนมาตรการ EbA ที่ห้วยสายบาตร จังหวัดขอนแก่น คลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช และลำภาชี จังหวัดราชบุรี
อ่านเพิ่มเติม
โครงการบริหารพื้นที่ลุ่มน้ำโดยอาศัยมาตรการเชิงระบบนิเวศเพื่อบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย
เสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยด้านการป้องกันภัยพิบัติ 

 • การบริหารความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานช่วยเสริมสร้างความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจเอกชน 
 • อีซูซุ ริเริ่มโครงการเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนและวัตถุดิบลำดับที่หนึ่งหรือเทียร์ 1 ในการทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ระยะเวลาโครงการ 2 ปี
 • บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ iRC ทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
แผนงานริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติของโลก

การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม

การขับเคลื่อนนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านยานยนต์ในประเทศไทย

 • ในกลุ่มประเทศอาเซียน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภาคการคมนาคมขนส่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของการปล่อยก๊าซจากการใช้พลังงานทั้งหมด
 • นโยบายและมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านยานยนต์กำลังมุ่งสู่การปฏิบัติ
 • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ได้แบ่งปันประสบการณ์ในด้านการปรับปรุง การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านยานยนต์
อ่านเพิ่มเติม
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกสำหรับภูมิภาคอาเซียน
เมือง 12 แห่ง และ 7 ประเทศในเอเชียกำลังเตรียมนำแนวทางของ Nexus ไปใช้ในการวางผังเมือง

 • ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Nexus ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ได้จัดทำและแบ่งปันคำแนะนำเชิงนโยบายสำหรับการนำแนวทาง Nexus ไปใช้ในระดับท้องถิ่น
 • แนวทางอิงตามกรอบแนวคิด Urban Nexus และมิติที่เป็นแนวทางประกอบด้วยธรรมาภิบาล การตัดสินใจที่ครอบคลุม การวางผังเมือง แนวทางปฏิบัติทางการเงินและธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • การมีส่วนร่วมของหน่วยงานระดับเทศบาล ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับข้ามภูมิภาคสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนและการจัดการแบบบูรณาการในระดับที่สูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย
ประหยัดต้นทุนมากขึ้นด้วยการขับขี่อย่างประสิทธิภาพ

 • ประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทยมุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านการฝึกอบรมด้านการขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงานและการขับขี่อย่างปลอดภัย
 • 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในการขับขี่รถบรรทุก ได้แก่ พฤติกรรมการขับขี่ สภาพรถบรรทุก และสภาพถนน
 • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่เพียงอย่างเดียวสามารถประหยัดการใช้เชื้อเพลิงได้ถึงร้อยละ 10-20
อ่านเพิ่มเติม
โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ธรรมาภิบาล

โคลอมเบียเรียนรู้การพัฒนาทางเลือกจากไทยเพื่อแก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติด


  • โคลอมเบียประสบปัญหาเกี่ยวกับการปลูกโคคา ซึ่งเป็นพืชเสพติด
  • ผู้แทนโคลอมเบีย 22 ท่านจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ศึกษาดูงานโครงการการพัฒนาทางเลือกที่ประเทศไทย
  • ทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องแนวทางการดำเนินนโยบายยาเสพติด และการพัฒนาทางเลือก
  อ่านเพิ่มเติม
  โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา

  อื่นๆ

  เปิดตัวฟังก์ชั่นการเรียนรู้เกี่ยวกับ SDGs ของโครงการด้านการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน้ำในเอเชีย


  • เครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน้ำในเอเชีย เปิดตัวฟังก์ชั่นการเรียนรู้ในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ผ่าน SDGs Knowledge Portal ที่ www.tuewas-asia.org/sdgs/
  • โครงการต่างๆ ของ GIZ นำเสนอการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  อ่านเพิ่มเติม
  เครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน้ำในเอเชีย 
  คอร์สอบรม

  8 - 10 พฤศจิกายน 2560

  Communicating Projects - Strategically and Effectively

  29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

  Impact Story Writing

  13 - 14 ธันวาคม 2560

  The Urban Nexus