สวัสดีค่ะ

ยินดีต้อนรับสู่จดหมายข่าวฉบับแรกของปีพ.ศ. 2563 ตามที่ทุกท่านทราบกันดีว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับการระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เราหวังว่าทุกท่านจะมีพลังในการต่อสู้กับโควิด-19 และใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะ

สิ่งหนึ่งที่ทุกท่านไม่ควรเพิกเฉย คือ การล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ โดยเฉพาะหลังจากเข้าห้องน้ำ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากไอหรือจาม หากไม่มีสบู่และน้ำ สามารถใช้เจลทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ได้ค่ะ

สำหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ เรายังคงนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฉลองความสำเร็จของกองทุน RAC NAMA การสัมภาษณ์พิเศษกับผู้ผลิตรายใหญ่ที่จะหันมาใช้สารทำความเย็นธรรมชาติให้ได้ 100% ภายในปีพ.ศ. 2568 ผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 25 (COP25) และบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้ติดตามค่ะ

หากท่านต้องการทราบข้อมูลที่อัพเดทอย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามเว็บไซต์ของเราได้ที่
www.thai-german-cooperation.info และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/gizthailand

อย่าลืมดูแลตัวเองและล้างมือให้สะอาดนะคะ

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดทำจดหมายข่าว
 
 
 
กฟผ.–ทส.–GIZ ชูความสำเร็จกองทุน RAC NAMA ผลักดันนวัตกรรมเทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียว
เน้นประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 
เกษตรกรอีสานยิ้มแก้มปริ รับเงินโบนัสจากการปลูกข้าวตามมาตรฐานยั่งยืน
 
โครงการริเริ่มข้าวที่ดีแห่งเอเชีย เข้าสู่ระยะที่ 2 โดยยังคงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพข้าวและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในประเทศอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม
เกษตรกรมากกว่า 35,000 รายได้เรียนรู้มาตรฐานการปลูกข้าวแบบยั่งยืน (SRP) ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ปลูก ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
โครงการฯ มุ่งเน้นให้เกษตรกรพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองในการผลิตข้าวตามมาตรฐานสากล SRP และผลักดันให้อุตสาหกรรมการผลิตข้าวเข้าสู่ระดับ “ยั่งยืน”
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
อาเซียนเดินหน้าดันการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศให้เร็วขึ้น
 
ประเทศไทยกำลังพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบและกักกันสินค้าพืชนำเข้าและส่งออก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ตามด่านตรวจพืชทั่วประเทศ
โครงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียน เน้นสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรให้รวดเร็วขึ้น
การตรวจสอบสินค้าเกษตรและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อรับรองว่าสินค้าเกษตรปลอดศัตรูพืชและโรคพืชกักกันและปลอดภัยกับผู้บริโภค เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ
อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
การลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมและน้ำแล้งผ่านระบบนิเวศพื้นที่ยมหลงในลุ่มน้ำยม
 
ยมหลงกำลังถูกประเมินให้เป็นพื้นที่สำหรับแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
การให้คนในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมตัดสินใจและวางแผนการดำเนินงานเป็นเรื่องที่จำเป็น เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน
มาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อย่างยั่งยืน เป็นมาตรการที่ใช้ต้นทุนน้อย แต่เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมาก
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 
กรุงเทพเมืองอากาศสะอาด: บทเรียนจากเบอร์ลินและลอนดอนสู่การออกแบบพื้นที่เขตควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ
 
ขณะนี้โครงการ Facilitating the development of ambitious transport mitigation action plans (TRANSfer III) กำลังศึกษาเขตควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ
โครงการฯ ได้เรียนรู้การจัดการพื้นที่เขตควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศและมาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนนในพื้นที่การจราจรหนาแน่นจากเบอร์ลินและลอนดอน
โครงการฯ จะร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมและกรุงเทพมหานคร ในการออกแบบพื้นที่เขตปลอดมลพิษในกรุงเทพฯ และปรับปรุงระบบรถโดยสารประจำทางต่อไป
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
กลุ่มเครือข่ายภูมิภาคอาเซียน ร่วมเปิดตัวการฝึกอบรมครูต้นแบบอาชีวศึกษารุ่นที่ 2 มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
 
ปัจจุบัน ในภูมิภาคอาเซียนมีครูต้นแบบจำนวนกว่า 100 คน ซึ่งครูต้นแบบรุ่นที่ 1 นี้ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ครูอาชีวศึกษาในประเทศตนแล้วเกือบ 600 คน
การฝึกอบรมครูต้นแบบรุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนในประเทศต่างๆ ของภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้แต่ละประเทศนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปขยายผลต่อ
 
อ่านเพิ่มเติม
 
 
ศูนย์ฝึกอบรม AIZ กรุงเทพฯ
 
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้และฝึกอบรมในห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนรู้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอบรม AIZ เตรียมจัด “การเรียนรู้แบบผสมผสาน” ขึ้นเร็วๆ นี้ การเรียนรู้แบบผสมผสานจะเป็นการผนวกการเรียนรู้แบบออนไลน์เข้ากับการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ศูนย์ฝึกอบรม AIZ จัดขึ้นเป็นประจำ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมโดยไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้จากประเทศตนเองผ่านการไลฟ์สด โดยจะมีผู้ฝึกสอนคอยแนะแนวและให้ความรู้ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดให้ได้ฝึกทำทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม หลังจากการเรียนแบบออนไลน์แล้ว ผู้เข้าร่วมจะเดินทางมายังศูนย์ฝึกอบรมที่กรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดขึ้นในห้องเรียน และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะต่างๆ อีกทั้งยังได้รับการฝึกจากผู้ฝึกสอนโดยตรง

การเรียนรู้แบบผสมผสานนี้ จะถูกจัดขึ้นครั้งแรกในหัวข้อ “Effective Workshop Design and Moderation Techniques” โดยในส่วนของการอบรมในห้องเรียนจะจัดขึ้นเมื่อสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงและปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมในการเดินทาง หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล training-bangkok@giz.de และกดติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของศูนย์ฝึกอบรม AIZ ได้ที่ https://www.facebook.com/giztrainingbangkok/
 
 
 
17 - 19 มิถุนายน 2563
Impact Story Writing
 
 
13 - 15 กรกฎาคม 2563
Empowering Women for Leadership
 
 
20 - 24 กรกฎาคม 2563
Project Cycle Management with LogFrame Tool
 
เกมส์
ติดต่อ
ปริยา วงศาโรจน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
อีเมล pariya.wongsarot@giz.de


เว็บไซต์
www.giz.de/thailand
www.thai-german-cooperation.info
www.facebook.com/gizthailand
ที่อยู่
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

193/63 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพลกซ์ (ชั้น 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 661 9273
โทรสาร 02 661 9273 ต่อ 156จดหมายข่าว
สมัครสมาชิกจดหมายข่าว