การก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาไทย-เยอรมัน จุดเริ่มต้นของความร่วมมือไทย-เยอรมัน ...

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-เยอรมัน เริ่มขึ้นเมื่อพศ. 2502 จากการก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาไทย-เยอรมัน หลังจากนั้น ได้มีการดำเนินโครงการแล้วกว่า 300 โครงการที่ครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือในระยะแรกนั้นให้ความสำคัญเรื่องอาชีวศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ และการพัฒนาชนบท ต่อมาในปัจจุบัน การดำเนินงานมุ่งเน้นในเรื่องพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน


History

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

60 ปี หุ้นส่วนความร่วมมือไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 1. 2499-2512
 2. 2513-2522
 3. 2523-2532
 4. 2533-2542
 5. 2543-2552
 6. 2553-ปัจจุบัน
 • นิทรรศการ
 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • นิทรรศการ - เสาหลักเมือง
 1. เศรษฐกิจ
 2. สิ่งแวดล้อม
 3. สังคม
 4. วัฒนธรรม
 • นิทรรศการ - เมืองที่ยั่งยืน                 
 1. โรงเรียน                                               
 2. ถนนและยานพาหนะ                                        
 3. หลอดไฟ                                                    
 4. โรงงาน                                           
 5. ตลาด   
 6. ป่าไม้ แม่น้ำและมหาสมุทร                                            
 7. โรงพยาบาล                                                        
 8. ฟาร์มและชุมชน
 9. ธนาคาร                                                           
 10. ถังขยะ ที่ระบายน้ำ และหมอกควัน                  
 11. ศาลากลาง                                                
 12. ประชาชน
 • เกมส์
 1. ลูกเต๋ามหัศจรรย์
 2. วงล้อ SDGs
 3. หาคู่ให้ฉันที
 4. ขั้นบันไดสู่ความยั่งยืน


55 ปี ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน

Topics & Highlight Projects List

“Pioneering capacity development”
Thai-German technical cooperation (TGTC) first began in the field of vocational education with the establishment of the Thai-German Technical School, now King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB). ... More

“From basic need to sustainable growth”
The first project in this field started in 1965 to support Thailand’s plans for rural development and agriculture – based economic growth. ... More

“From basic to advanced technology”
In the beginning, cooperative efforts focused on strengthening agencies responsible for basic infrastructure. ... More

“Integrated and balanced towards regional integration”
In the beginning through vocational education and trade facilitation in the 1970s, Thai-German Technical Cooperation helped to prepare for the globalized economic development in 1980s and 1990s. ... More