ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านของระบบพลังงานทั่วโลกเป็นความท้าทายสำหรับยุคปัจจุบัน มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยมีการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานอัจฉริยะเพิ่มขึ้น เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน การอนุรักษ์พลังงาน และราคาของ... More

ความเป็นมาของโครงการ แม้ว่าปัจจุบันประชากรในประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าถึงร้อยละ 99 แต่มีชุมชนที่อยู่นอกระบบโครงข่ายไฟฟ้า อย่างเกาะในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ที่ต้องพึ่งพาเครื่องปั่นไฟจากน้ำมันดีเซล ไม่ว่าจะเป็นการปั่นไฟเพื่อใช้ในครัวเรือน หรือจากผ... More

ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกส่งผลให้ความต้องการด้านพลังงานพุ่งสูงขึ้น การแสวงหาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ที่คุ้มทุนจึงมีความสำคัญ อีกทั้งการคำนึงถึง... More

ความเป็นมาของโครงการ เป็นที่ทราบกันดีว่าความต้องการพลังงานในระบบปรับอากาศและทำความเย็นของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยประมาณการว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ทำความเย็นและระบบปรับอากาศคิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของประเทศ และหากไม่มีมา... More

ความเป็นมา เนื่องจากภาคการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)  ดังนั้นประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตราย จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าป... More