ความเป็นมาของโครงการ แม้ว่าปัจจุบันประชากรในประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าถึงร้อยละ 99 แต่มีชุมชนที่อยู่นอกระบบโครงข่ายไฟฟ้า อย่างเกาะในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ที่ต้องพึ่งพาเครื่องปั่นไฟจากน้ำมันดีเซล ไม่ว่าจะเป็นการปั่นไฟเพื่อใช้ในครัวเรือน หรือจากผ... More

ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกส่งผลให้ความต้องการด้านพลังงานพุ่งสูงขึ้น การแสวงหาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ที่คุ้มทุนจึงมีความสำคัญ อีกทั้งการคำนึงถึง... More

ความเป็นมา ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกของภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework on Climate Change: UNFCCC) โดยร่วมกับนานาประเทศดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถรักษาระดับความเข้มข้นของปริมา... More

***ประกาศรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ*** ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตไทย ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ต้องการปรับปรุงสายการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (High Energy Efficiency) และ การใช้สาร... More

ความเป็นมา ประเทศไทยและเยอรมนีได้ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการแบบทวิภาคีมาร่วมหกทศวรรษ ปัจจุบัน ประเทศไทยได้กลายมาเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอีกต่อไป และยังเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ... More