ความเป็นมา ปัญหาการปลูกพืชเสพติด การค้าและการใช้ยาเสพติดเป็นปัญหาระดับนานาชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การปลูกพืชเสพติดมักเกิดในประเทศซึ่งกลไกของรัฐไม่เข้มแข็ง และชาวบ้านรายย่อยที่ปลูกพืชเสพติด ประสบปัญหาความยากจน และขาดความมั่นคงทางอาหาร ธ... More