"ในฐานะที่บริษัทที่ดำเนินงานในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก
เราถือหน้าที่และพันธกิจในการส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กรเป็นเรื่องสำคัญ"
แนวทางการดำเนินงาน CSH (GIZ, 2016)
 
Corporate Sustainability Handprint  หรือ CSH เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการที่สำคัญที่สุดของ GIZ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาด้านความยั่งยืนในทุกระดับของ บริษัท โดยมุ่งเน้นไม่เพียงแค่ผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศ หรือคาร์บอนที่เกิดจากจากการใช้ทรัพยากร (footprint) ของบริษัท แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมในด้านบวก 4 ด้านของความยั่งยืน   (handprint)
การดำเนินงานด้าน CSH ของ GIZ ประจำประเทศไทย
 
สำนักงานส่วนกลางของ GIZ ประจำประเทศไทยเริ่มกระบวนการ CSH ในเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2559 โดยมีการรวมตัวกันของทีมงาน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่โครงการ หลังจากการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 กันยายน ทีมงานได้รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สำหรับการทำงาน (ด้านความยั่งยืน)ใน 4 สาขา ดังนี้
 
1. ประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจ 
2. ความรับผิดชอบทางสังคม 
3. ความสมดุลด้านระบบนิเวศ
4. ความมีส่วนร่วมของพนักงาน
 
 
ทีมงาน CSH ได้ประเมินสถานะความยั่งยืนปัจจุบันของ GIZ ประจำประเทศไทย โดยมีกระบวนการรวบรวมข้อมูล ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานของสำนักงานส่วนกลางทั้งหมด และการปฏิบัติงานของโครงการบางส่วน การประเมินนี้ใช้เป็นฐานในการกำหนดข้อตกลงร่วมกัน เพื่อปรับปรุงความยั่งยืนในเฉพาะด้านภายในกรอบเวลา 2 ปี
 
กิจกรรม CSH ที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินงานอยู่ ได้แก่ อาหารกลางวันไร้พลาสติก (Brown Bag Lunch) การทำความสะอาดชายหาดที่เกาะสาก จังหวัดชลบุรี การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักสำหรับทำความสะอาด งานแข่งขันวิ่งของพนักงาน การรีไซเคิลกระดาษถ่ายเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 
ประโยชน์ที่ได้รับจาก CSH 
 
• ทำให้บริหารจัดการความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สำนักงานสามารถรวบรวมข้อมูลหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และแนวความคิดความยั่งยืนได้อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ และเพื่อสามารถประเมินข้อมูลที่ได้มานี้
• ช่วยประหยัดทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย
• ทำให้เรามั่นใจว่าความพยายามในด้านความยั่งยืนของบริษัทเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและภายนอก
• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยดึงดูดลูกค้าและคู่ค้า โดยแสดงให้เห็นถึงแนวทางการจัดการที่มีความรับผิดชอบ
• ช่วยให้บริษัทสามารถระบุตัวเลือกทางยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงวิธีดำเนินมาตรการความยั่งยืนหลัก
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในกระบวนการความยั่งยืนขององค์กร
• สร้างโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีไปทั่วโลก
 
แนวทางการดำเนินงาน CSH (GIZ, 2016)

“อยากให้โลกเป็นอย่างไร จงเป็นคนแบบนั้นก่อน” (มหาตมะ คานธี)

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ "We are a regional hub. We are going digital. We live for sustainability."