Our Location

GIZ Office Bangkok

สำนักงาน GIZ กรุงเทพฯ
193/63 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเฟลกซ์ (ชั้น 16)
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
อีเมล giz-thailand [at] giz.de 
เว็บไซต์
www.giz.de/thailand
www.thai-german-cooperation.info
เฟสบุค www.facebook.com/gizthailand
 
โทรศัพท์ 02 661 9273 
โทรสาร  02 661 9273 ต่อ 156 

Postal Address

ตู้ปณ. 11-1485 นานา กรุงเทพฯ 10112 ประเทศไทย

Press & Public Relations

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงาน GIZ กรุงเทพฯ
คุณปริยา วงศาโรจน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
อีเมล pariya.wongsarot [at] giz.de 
โทร  02 661 9273 ต่อ 165
แฟกซ์  02 661 9273 ต่อ 156


DOWNLOAD MAP


500 เมตรจากสถานีบีทีเอสอโศก หรือ สถานีเอ็มอาร์ทีสุขุมวิท