Focus Group Meeting on 'Look Back EEDP (2011-2030) and Way Forward to EEP 2015'

 1. ความเป็นมา:
ในปี 2556 กระทรวงพลังงานได้ประกาศใช้แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี หรือ Energy Efficiency Development Plan (EEDP 2554-2573) อย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายที่จะลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity, EI) หรือพลังงานที่ใช้ต่อหน่วยผลผลิตมวลรวม (GDP) ลงร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 ซึ่งแผนฯ ฉบับดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรการอนุรักษ์พลังงานทั้งสิ้น 34 มาตรการที่ครอบคลุมเป้าหมายหลัก ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจและบ้านพักอาศัย และ ภาคการคมนาคมและการขนส่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงพลังงานได้สรุปการบูรณาการแผนพลังงาน 5 แผนหลัก ได้แก่ (1) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) (4) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ (5) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย และแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลต่อการใช้พลังงานของประเทศไทยโดยรวม จึงเป็นที่มาที่กระทรวงพลังงานได้ทบทวนค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในอนาคต และกำหนดเป้าหมายภายใต้กรอบแผนอนุรักษ์พลังงานฉบับใหม่ (Energy Efficiency Plan: EEP 2015) สำหรับช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 ที่จะลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 หมายถึงต้องลดการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ให้ได้ทั้งสิ้น 56,142 ktoe ของปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดของประเทศในปี พ.ศ. 2579 โดยปรับทิศทางด้วยการพิจารณามาตรการที่สามารถเห็นผลได้เชิงประจักษ์ใน 3 กลยุทธ์ทั้งภาคบังคับ ภาคความร่วมมือและภาคสนับสนุน  และเน้น 10 มาตรการหลักในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ เช่น การใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร การใช้เกณฑ์มาตรฐานประหยัดพลังงานโดยผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standards: EERS) เป็นต้น
 
 1. วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ:
โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรวบรวมข้อแสนอแนะจากมุมมองด้านวิชาการและประสบการณ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินมาตรการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย อันได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษา สถาบันวิจัย ผู้แทนจากสมาคมและมูลนิธิด้านพลังงาน เป็นต้น โดยคาดว่าจะมีผลลัพธ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ดังต่อไปนี้
 • สรุปบทเรียน (Lesson Learnt) เชิงนโยบายต่อการดำเนินงาน EEDP (2011 – 2030) ที่ผ่านมา
 • สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) เพื่อการขับเคลื่อนแผน EEP 2015 สู่การปฏิบัติ
สรุปข้อเสนอมาตรการหรือกลไกสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน (additional measures or incentives) เพิ่มเติมจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ปรากฏตามแผน EEP 2015

Documents for Download
1. Agenda
2. Brief Introduction to EEDP and EEP
3. Industry Sector
4. Building Sector
5. Transport Sector

Contact information

 • Mr. Karun Pantong
  Project Officer
  Email: karun.pantong@giz.de
  Tel:+66 2 612 1171   Fax: +66 2 612 1151