Workshop on "Analyzing Incentives and Financial Mechanisms to promote High Energy Efficient Buildings in Thailand)”

ข้อมูลเบื้องต้นการศึกษามาตรการและกลไกสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูง
ปัจจุบัน ภาครัฐได้มีความพยายามที่จะเร่งรัดให้มีการบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานกับอาคารสร้างใหม่ให้มีผลบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (Building Energy Code: BEC) อย่างเป็นรูปธรรม  ที่ผ่านมา โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันฯ (TGP-EEDP) ได้ทำหน้าที่สนับสนุนในด้านวิชาการในการศึกษาเพื่อยกระดับและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำให้เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี  ซึ่งคาดว่าผลลัพธ์ของการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานฺBEC อย่างมีระบบและมีกรอบเวลาที่แน่นอนจะช่วยให้ผู้ลงทุนในภาคอาคารธุรกิจทราบแนวทางการออกแบบอาคารที่ชัดเจนมากขึ้นและจะสามารถวางแผนการลงทุนในอนาคตอย่างมีแบบแผน  ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการศึกษาดังกล่าวแล้ว โครงการฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการริเริ่มมาตรการหรือกลไกทางการเงินเพื่อเพิ่มแรงจูงใจและส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม่ที่เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงมากกว่าเกณฑ์ BEC  ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้มีการติดฉลากประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Labeling) ของอาคารก่อสร้างใหม่ด้วย โดยหลักการทั่วไปแล้ว อาคารอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าควรจะได้รับการอุดหนุน อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขสินเชื่อที่ดีกว่า เป็นต้น
ในการนี้ GIZ โดยโครงการ TGP-EEDP จึงได้มอบหมายให้ บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์มาตรการและกลไกสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงจากประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากกรณีศึกษาของประเทศเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ กรณี the KfW program “Energy Efficient Construction: EEC/ Energy Efficient Refurbishment: EER” จากประเทศเยอรมนีและกรณี the “Green Funds scheme” จากประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ GIZ ยังได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนากลไกในการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทย เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพ รวมถึงขอบเขตการดำเนินมาตรการและกรอบเวลาการดำเนินการด้วย ซึ่งเป็นที่มาของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 โครงการ TGP-EEDP ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการศึกษามาตรการและกลไกสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูง (Analyzing Incentives and Financial Mechanisms to promote High Energy Efficient Buildings in Thailand)” เพื่อต่อยอดการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นจากประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ผู้แทนจากสมาคม หน่วยงานการศึกษา ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงผู้แทนจากสถาบันการเงิน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้
  • นำเสนอข้อมูลกรณีศึกษากลไกสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงจากประเทศเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์
  • แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องหลักทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักต่อศักยภาพและอุปสรรคหากมีการประยุกต์ใช้กลไกสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวมาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทย
  • รวบรวมข้อเสนอแนะต่อการพัฒนามาตรการหรือกลไกเพิ่มเติมในการสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงในประเทศไทย
Documents for download
1. Agenda
2. รูปแบบการสนับสนุนและมาตรการจูงใจทางการเงินสำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูง 
3. แนวคิดการนำมาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทย

Contact information