Roundtable Meeting on ESCO Facilitation

ความเป็นมาโครงการ
โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) เป็นโครงการที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อส่งเสริมการทำงานภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน โดยร่วมมือกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ตลอดจนมีสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) และสถาบัน Wuppertal ประเทศเยอรมนี  โครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะสนับสนุนการบูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี เพื่อผลักดันนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก
 
โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน  สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ในกิจกรรมหลัก 7 อย่างเช่น การพัฒนาดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency Indicators) , มาตรการอุดหนุนเพื่อชดเชยผลประหยัดพลังงานที่ตรวจพิสูจน์หรือประเมินได้สำหรับภาคธุรกิจรายย่อย (SOP), การใช้เกณฑ์ Energy Efficiency Resource Standards (EERS) สำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เหมาะสมกับประเทศไทย, มาตรการสนับสนุนอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงและการส่งเสริมบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company, ESCO) เป็นต้น กฟผ. ได้ร่วมทำกิจกรรมกับ TGP-EEDP มาโดยตลอด และได้เตรียมที่ลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ในเรื่อง ESCO Facilitation และ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
 
วัตถุประสงค์ของการสัมมนา
  1. เพื่อแนะนำและแลกเปลื่ยนแนวคิดเรื่อง ESCO Facilitation (การประสานงาน/บริหารงาน โครงการ ESCO);
     2. เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนงานในกิจกรรมที่จะร่วมกัน

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
Agenda
ภาพรวมและความรู้ความเข้าใจ ESCO
บทบาทของ Facilitator ในการสนับสนุนโครงการ ESCO
Process & Procedure forPilot ESCO Facilitation project under TGP-EEDP
Energy Performance Contract(EPC) byESCO Pilot Projects using the Facilitation Approach

Contact information

  • Mr.Monthon Kumpaengseth
    Senior Project Manager