Training Workshop on Results-based Management

ความเป็นมาของโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Thai-German Programme on Energy Efficiency Development Plan, TGP-EEDP) เป็นโครงการที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) เพื่อส่งเสริมการทางานภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน โดยร่วมมือกับสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ตลอดจนมีสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) และสถาบัน Wuppertal ประเทศเยอรมนี โดยโครงการ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะสนับสนุนการบูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) เพื่อผลักดันให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก โดยการดาเนินงานภายใต้โครงการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงานหลัก ได้แก่
 • กลุ่มงานที่ 1 ข้อมูลฐานพลังงาน สาหรับจัดทานโยบายและแผนงานด้านประสิทธิภาพพลังงาน
 • กลุ่มงานที่ 2 มาตรฐานและการบังคับด้วยกฎระเบียบให้เกิดผลประหยัดพลังงาน
 • กลุ่มงานที่ 3 มาตรการสนับสนุนและสร้างเสริมแรงจูงใจให้เกิดผลประหยัดพลังงาน
 • กลุ่มงานที่ 4 การบูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงานเข้ากับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นอกจากนี้ โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ยังมีแผนงานด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge transfer) การฝึกอบรม (Training) รวมถึงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity Development) แก่บุคลากรในหน่วยงานความร่วมมือหลักและหน่วยงานสนับสนุนของโครงการนี้ด้วย ในปี 2557 โครงการ มีแผนการอบรมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งที่ 1/2557 ที่จะจัดขึ้นนี้ มุ่งเน้นเรื่องการบริหารและการจัดการโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results-based Management) และแนวทาง Capacity Work หรือเครื่องมือการบริหารจัดการโครงการเพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การบริหารและการจัดการโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์”
(1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบ การบริหาร และการจัดการโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results-based Management, RBM)
(2) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการนาหลักการ RBM ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการโครงการด้านนโยบายต่างๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(1) ความรู้และทักษะในขั้นตอนการออกแบบ และวางแผนโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
(2) แนวทางการวิเคราะห์ ติดตามผล และพัฒนาการดาเนินงานโครงการของหน่วยงานผู้เข้าร่วม

เอกสารสำหรับ download (in Thai)
1. Agenda
2. Guiding Presentation
3. Report

Contact information

 • Ms.Ampawa Moonmueang
  Project Manager
  Email: ampawa.moonmueang@giz.de
  Tel:+66 2 612 1171   Fax: +66 2 612 1151
 • C/O Energy Policy and Planning Office (EPPO),
  Ministry of Energy
  3rd Fl., 121/1-2 Petchburi Rd.,
  Ratchathewi, Bangkok 10400