"Bridging the Grids" งานสัมมนาด้านการคมนาคม ขนส่งอัจฉริยะครั้งแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงาน “Smart Mobility Symposium” ในหัวข้อ “Bridging the Grids”  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมจากทั้งประเทศไทย เยอรมนี เกาหลีและสิงคโปร์ได้มาร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และบทเรียนที่เกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและรถยนต์ส่วนบุคคล ระบบทางรถไฟและระบบขนส่งสาธารณะ การผลิตยานพาหนะ การบริการด้านการขนส่ง พลังงานในการขนส่ง ตลอดจนการให้คำปรึกษาการจัดการระบบจราจรในเมือง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและ H.E. Peter Prügel เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
 
ในโอกาสนี้ นายปพนธนัย นันทชัชวาลย์กุล ผู้จัดการโครงการฝ่ายการขนส่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ GIZ ประจำประเทศไทย ได้บรรยายเรื่อง “การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของประเทศไทย” โดยได้กล่าวถึงวิธีการแบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เรียกว่าแนวคิด “AVOID-SHIFT-IMPROVE” ซึ่งโครงการฯ ได้อาศัยแนวคิดนี้ในการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและเกิดการพัฒนาการขนส่งในเมืองอย่างยั่งยืน
 
แนวคิดนี้ เริ่มจากการหลีกเลี่ยง  (AVOID) หรือลดความจำเป็นในการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายสินค้า โดยเมืองจะต้องมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการคมนาคมและการใช้งาน นอกจากนี้ประชาชนควรได้รับการส่งเสริมการเดินทางที่ลดการใช้เครื่องยนต์ (SHIFT) เช่น การเดินและการขี่จักรยาน และท้ายสุด ยานพาหนะต่างๆ ควรได้รับการปรับปรุงด้านระบบและการใช้พลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (IMPROVE)
 
นอกจากนี้ โครงการฯ ยังสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การขนส่งอาเซียน 2016-2025 /  แผนยุทธศาสตร์การขนส่งกัวลาลัมเปอร์ (KLTSP) ทั้งในระดับอาเซียนและระดับประเทศ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนกำลังดำเนินการเกี่ยวกับการวัด การรายงานและการตรวจสอบ (MRV) เพื่อลดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ด้วยความร่วมมือต่างๆเหล่านี้ ระบบการขนส่งในประเทศไทยก็จะปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทยในการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยสามารถพัฒนากลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง

Gallery

Contact information

  • นายทาลี ทริค
    หัวหน้าโครงการ
    Email: tali.trigg@giz.de
    Tel:+66 2 215 4319   Fax: +66 2 215 4320