สผ. จับมือ กรมอนามัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาสาธารณสุข

“การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาสาธารณสุข” ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเริ่มต้นในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาสาธารณสุข” ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกรมอนามัย หน่วยงานหลักภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

การลงนามความร่วมมือฯ ระหว่างสองหน่วยงานครั้งนี้ เป็นผลจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของทั้งสองหน่วยงานภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านกระบวนการพัฒนาแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (NAP) ที่ GIZ ให้การสนับสนุนอยู่

ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุน สผ. ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการรับมือต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมอนามัยได้เริ่มต้นผลักดัน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุขแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

การลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ จะช่วยทำให้การพัฒนาและนำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลงสู่การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

Gallery

Contact information